Entry-header image

Emisiones de carbono

(Versión en castellano)

Com sempre hem dit, totes les decisions que prenem com a persones i com a negoci tenen impacte al nostre entorn, tant en positiu com en negatiu, i no hi ha res més important que tenir coneixement de quina és la seva magnitud i, en cas de les negatives, reduir al màxim el seu impacte i compensar-ho, apropar-se el màxim possible a la neutralitat.

És per aquest motiu que l’any 2018 hem volgut fer un estudi estimat de quines són les emissions de diòxid de carboni (gasos d’efecte hivernacle) que genera el nostre negoci, quina ha estat la seva evolució aproximada, i saber fins a quin punt estem “compensant” aquestes emissions amb accions que ajudin a reduir la seva producció o a contrarestar el seu impacte.

A continuació mostrem el detall de les emissions estimades des del començament del negoci (2013) i el moment actual (2018):

Estem molt contents de la gran reducció d’emissions que hem aconseguit en només 3 anys, estalviant un 60% d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Entre les accions més importants que hem realitzat ha estat la substitució de part de la calefacció de gasoil per estufes de pèl·let, que ens ha aportat un estalvi de 6 tones de CO2 equivalent, així com el canvi a una cooperativa d’energia verda que, tot i que el mix que ens arriba a la xarxa no canvia, sí que garanteix que el nostre consum elèctric s’ha compensat amb generació néta.

Però la nostra missió va més enllà del càlcul i l’estalvi, també volem compensar aquestes emissions de CO2 amb accions que ajudin a neutralitzar aquest impacte ambiental, i aquestes són les accions que hem portat a terme fins el dia d’avui, i que seguirem implementant per arribar al punt d’emissió zero:

  • Participació en la recuperació d’una planta solar de generació elèctrica. La nostra aportació al capital equival a l’estalvi de 0,84 tones anuals d’emissions. Iniciativa d’Ecooo i SomEnergia.
  • Participació en el finançament d’iniciatives empresarials i socials per a la reducció d’emissions de CO2 i estalvis energètics. Les nostres participacions han estat realitzades mitjançant la plataforma Ecrowd suposen un estalvi de 2,28 tones anuals, segons la següent taula:

  • Eliminació dels estalvis de taula de paper. Estimem un estalvi anual de 4000 fulls de paper reciclable, que equival a 24 kg de paper reciclat, que suposa una reducció de recursos per a la seva fabricació de 24 kg de paper reciclable, 20 litres d’aigua i 60 kWh d’energia que, al mix actual del sistema elèctric equival a 0,55 tones de CO2.
  • Hem col·laborat en la reforestació d’una zona incendiada l’any 2005 al Parc Natural de l’Alto Tajo, a Guadalajara. Ens hem compromès a l’apadrinament de 5 arbres durant 5 anys, que garanteix que aquest bosc tornarà a ser un pulmó per al nostre planeta, i servirà de llar per a les espècies animals autòctones. Aquesta aportació ajudarà en un futur, quan els arbres siguin adults, a absorbir unes 150 tones anuals de CO2.

En total en aquests anys hem compensat 3,67 tones anuals, de manera immediata, i 3,75 tones de manera diferida, cosa que fa que en termes actuals estem compensant 7,42 tones anuals, per sobre de les nostres 7 tones emeses. Estem molt satisfets de poder dir que la nostra activitat no “genera” emissions de CO2 a l’atmosfera.

I seguirem treballant a reduir encara més les emissions i en compensar-les més enllà del nostre impacte. De planeta només en tenim un, i l’hem de cuidar entre tots per gaudir-lo!


Toni i Mario
www.calgabriel.es
T. 973.370.142

===

Como siempre hemos dicho, todas las decisiones que tomamos como personas y como negocio tienen impacto en nuestro entorno, tanto en positivo como en negativo, y no hay nada más importante que tener conocimiento de cuál es su magnitud y, en caso de las negativas, reducir al máximo su impacto y compensarlo, acercarse lo máximo posible a la neutralidad.

Es por este motivo que en el año 2018 hemos querido hacer un estudio estimado de cuáles son las emisiones de dióxido de carbono (gases de efecto invernadero) que genera nuestro negocio, cuál ha sido su evolución aproximada, y saber hasta qué punto estamos “compensando” estas emisiones con acciones que ayuden a reducir su producción o contrarrestar su impacto.

A continuación mostramos el detalle de las emisiones estimadas desde el comienzo del negocio (2013) y el momento actual (2018):

Estamos muy contentos de la gran reducción de emisiones que hemos conseguido en sólo 3 años, ahorrando un 60% de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre las acciones más importantes que hemos realizado ha sido la sustitución de parte de la calefacción de gasóleo para estufas de pellet, que nos ha aportado un ahorro de 6 toneladas de CO2 equivalente, así como el cambio a una cooperativa de energía verde que, aunque el mix que nos llega a la red no cambia, sí garantiza que nuestro consumo eléctrico se ha compensado con generación nieta.

Pero nuestra misión va más allá del cálculo y el ahorro, también queremos compensar estas emisiones de CO2 con acciones que ayuden a neutralizar este impacto ambiental, y estas son las acciones que hemos llevado a cabo hasta el día de hoy, y que seguiremos implementando para llegar al punto de emisión cero:

  • Participación en la recuperación de una planta solar de generación eléctrica. Nuestra aportación al capital equivale al ahorro de 0,84 toneladas anuales de emisiones. Iniciativa de Ecooo y Som Energia.
  • Participación en la financiación de iniciativas empresariales y sociales para la reducción de emisiones de CO2 y ahorros energéticos. Nuestras participaciones han sido realizadas mediante la plataforma Ecrowd suponen un ahorro de 2,28 toneladas anuales, según la siguiente tabla:

  • Eliminación de los ahorros de mesa de papel. Estimamos un ahorro anual de 4000 hojas de papel reciclable, que equivale a 24 kg de papel reciclado, que supone una reducción de recursos para su fabricación de 24 kg de papel reciclable, 20 litros de agua y 60 kWh de energía que , el mix actual del sistema eléctrico equivale a 0,55 toneladas de CO2.
  • Hemos colaborado en la reforestación de una zona incendiada en 2005 en el Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara. Nos hemos comprometido al apadrinamiento de 5 árboles durante 5 años, que garantiza que este bosque volverá a ser un pulmón para nuestro planeta, y servirá de hogar para las especies animales autóctonas. Esta aportación ayudará en un futuro, cuando los árboles sean adultos, a absorber unas 150 toneladas anuales de CO2.

En total en estos años hemos compensado 3,67 toneladas anuales, de manera inmediata, y 3,75 toneladas de manera diferida, lo que hace que en términos actuales estamos compensando 7,42 toneladas anuales, por encima de nuestras 7 toneladas emitidas. Estamos muy satisfechos de poder decir que nuestra actividad no “genera” emisiones de CO2 a la atmósfera.

Y seguiremos trabajando a reducir aún más las emisiones y en compensarlas más allá de nuestro impacto. De planeta sólo tenemos uno, y lo tenemos que cuidar entre todos para disfrutarlo!


Toni y Mario
www.calgabriel.es
T. 973.370.142

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Contacta'ns!